23. Afschaffen forfaitaire index BDU

23.

Afschaffen forfaitaire index BDU

Omschrijving

De staatssecretaris van Infrastrucuur en Milieu (I&M) heeft eind 2013 besloten vanaf 2014 geen forfaitaire index meer toe te kennen aan de BDU-uitkering van de decentrale overheden. Dit betekent dat de BDU-index afhankelijk is geworden van de indexering van de I&M-begroting door het ministerie van Financiën. De verwachting is dat deze maatregel zal leiden tot een lagere indexering dan tot nu toe het geval was.

Impact

Bij alle Zuid-Hollandse concessies in het kader van openbaar vervoer is tot op heden geïndexeerd. Bij een aantal concessies wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de ontvangen index van het ministerie van I&M. Bij deze concessies is uitkeren van de indexatie geen contractuele verplichting. Gevolg hiervan is echter wel dat maatregelen van de vervoerders dreigen als door het ontbreken van indexering hun exploitatiesaldo onder druk komt te staan.

Daarnaast zijn er concessies waarbij bindende afspraken gemaakt zijn over indexatie op basis van het Heerenveenakkoord of de CPI-index van het CDB. Bij deze concessies ontstaat er een groeiend verschil tussen de bedragen die Zuid-Holland via de BDU ontvangt en de bedragen die vervoerders van de provincie ontvangen.

De financiële consequenties zijn moeilijk in te schatten, omdat loon- en prijsontwikkelingen door de tijd heen sterk in omvang kunnen verschillen.

Maatregelen

Ontstane tekorten kunnen nog een aantal jaren worden gedekt binnen de BDU. Als deze middelen op langere termijn ontoereikend blijken te zijn, dan dienen er maatregelen te worden doorgevoerd in nieuwe concessies en/of dient er aanvullende dekking te worden gevonden.

Status

Op 17 juli 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel “Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s”. Indien ook de Eerste Kamer met dit wetsvoorstel instemt, zullen als gevolg hiervan de BDU-middelen voor de provincies per 1 januari 2016 overgaan naar het Provinciefonds. Hiermee gaan deze middelen behoren tot de algemene dekkingsmiddelen van de provincie.

Het al dan niet indexeren van de budgetten voor OV gaat dan deel uitmaken van het integrale besluit van Provinciale Staten om de materiële/investeringsbudgetten het eerstvolgende begrotingsjaar al dan niet te indexeren. De ontwikkeling van het Provinciefonds is via het zogeheten accres gekoppeld aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven.