22. Noodzakelijk beroep op aansprakelijkheidsverzekering

22.

Noodzakelijk beroep op aansprakelijkheidsverzekering

Omschrijving

De provincie heeft een aansprakelijkheidsverzekering gesloten bij Centraal Beheer/Achmea voor vermogensschade en voor personen- en zaakschade. De aansprakelijkheidsverzekering wordt elk jaar stilzwijgend verlengd met een termijn van één jaar. De verzekerde som voor vermogensschade bedraagt € 2,5 mln per schadegeval (totaal per jaar: maximaal € 5,0 mln, eigen risico is € 12.500 per schadegeval). De verzekerde som voor personen- en zaakschade bedraagt € 5,0 mln per schadegeval (totaal per jaar: maximaal € 10,0 mln, eigen risico: € 5.000 per schadegeval).

Impact

De provincie kan te maken krijgen met een toegenomen claimbewustheid van burgers en het bedrijfsleven; belanghebbende partijen weten steeds beter de schade op de overheid te verhalen. Het risicoprofiel van de provincie is gunstig. Het aantal claims is beperkt. De hoogte van het meerjarig claimbedrag vertoont geen substantiële stijging. De omvang van de claims is voor het merendeel lager dan € 100.000. De claims hebben in de meeste gevallen betrekking op materiële risico’s. Overschrijding van de dekking heeft niet plaatsgevonden. Per claim wordt beoordeeld of deze onder de voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering valt.

Maatregelen

Het provinciale verzekeringsbeleid wordt periodiek herzien. Adequate besluitvormingsprocedures, juridische controle, functiescheiding en interne controlemaatregelen maken deel uit van dit beleid.

Status

Actuele claims zijn:

- claim aannemer met betrekking tot uitlopen project Alphen aan den Rijn: € 0,9 mln;

- verzakking woning door laag grondwaterpeil: € 0,3 mln;

- schade bedrijfspand: € 0,3 mln;

- schade door onvoldoende uitgevoerde sanering Veerdam Papendrecht: € 0,2 mln;

- breuk in waterleiding Smalspoormuseum: € 0,1 mln;

- omzetderving als gevolg van wegafsluiting: € 0,1 mln;

- stort van Troost: bedrag niet bekend.

Nb: Claims met een omvang van meer dan € 1,0 mln worden in deze paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing separaat toegelicht.