21. Herinrichting Meeslouwerplas

21.

Herinrichting Meeslouwerplas

Omschrijving

Op 26 augustus 2009 is de ‘Basisovereenkomst’ tussen BAM Wegen regio west BV en de provincie Zuid-Holland ondertekend. De basisovereenkomst heeft betrekking op de volgende zes projecten, samen ‘het Werk’ genoemd en in het vervolg als project Meeslouwerplas aangeduid:

 • het verondiepen van de Meeslouwerplas (c.q. het herstel van de instabiele oevers);

 • het herinrichten van de oevers;

 • het realiseren van het krekengebied;

 • het verduurzamen van de eilanden tussen Meeslouwerplas en de recreatieplas;

 • het realiseren van twee geluidwerende voorzieningen;

 • bouw nieuwe brug ter vervanging van de Bailey-brug.

De ondertekening van de basisovereenkomst in augustus 2009 vormde de officiële start voor de uitvoeringsfase. Voor de doorlooptijd van het project wordt uitgegaan van tien jaar. De belangrijkste risico’s van het project herinrichting Meeslouwerplas zijn:

 • het project levert niet genoeg geld op.

 • er komt binnen de termijn van tien jaar onvoldoende kwalitatief goede grond beschikbaar.

 • BAM stopt met de uitvoering van het project.

 • het verondiepingswerk loopt vertraging op als gevolg van minder aanbod van bagger en grond.

Impact

Indien deze risico’s werkelijkheid worden kan dat de volgende consequenties hebben:

 • in de worst-casesituatie wordt de voorinvestering van de provincie in de ophaalbrug en de compensatie van Recreatiecentrum Vlietlanden van in totaal € 1,8 mln niet terugverdiend en moet de provincie met andere maatregelen de oeverveiligheid realiseren;

 • daarnaast is het mogelijk dat het project niet de afgesproken financiële opbrengst voor PZH oplevert (€ 2,6 mln + indexering) waardoor geen verdere investeringen in de recreatieve en ecologische kwaliteit van het gebied kunnen worden gedaan.

Maatregelen

In het kader van de basisovereenkomst met de BAM is de BAM aangesproken op het nakomen van gemaakte afspraken. Dit moet leiden tot herbevestiging van deze afspraken, inclusief planning en provinciale opbrengsten van het verondiepingsproject. Totdat hierover duidelijkheid is, doet de provincie geen verdere investeringen in het project.