20. Ontwikkelingen bezuiniging op regionale omroepen

20.

Ontwikkelingen bezuiniging op regionale omroepen

Omschrijving

Door de regionale omroepen RTV Rijnmond en Omroep West is beroep ingesteld tegen het besluit van Gedeputeerde Staten om de boekjaarsubsidies met ingang van 1 januari 2013 met € 1,0 mln (per regionale omroep) te verlagen. Dit besluit maakt deel uit van een breder pakket van bezuinigingsmaatregelen door de provincie.

De omroepen hebben bezwaar aangetekend. Dit bezwaar is ongegrond verklaard en vervolgens hebben de omroepen beroep aangetekend bij de bestuursrechter. De rechter heeft op 16 april 2013 uitspraak gedaan en heeft de beroepen van de regionale omroepen tegen de aankondigings­besluiten 2012-2013 en de subsidiebesluiten 2012 ongegrond verklaard. De omroepen zijn in hoger beroep gegaan. De Raad van State heeft op 29 januari 2014 het door de omroepen aangevochten besluit bevestigd.

Inmiddels is door de omroepen ook beroep ingesteld bij de rechtbank Den Haag tegen de subsidiebesluiten 2013, nadat de Awb-commissie Gedeputeerde Staten geadviseerd heeft de bezwaren van de omroepen tegen dit besluit ongegrond te verklaren. De zitting van de rechtbank van 21 augustus 2014 is verdaagd naar een nader te bepalen datum.

Impact

De kans dat er een beroep moet worden gedaan op de weerstandscapaciteit wordt ingeschat op nihil.

Maatregelen

Zorgvuldige onderbouwing van het besluit; juridische ondersteuning door landsadvocaat.

Status

Zie omschrijving.