2. Toelichting baten en lasten

2.1 Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

De basis voor de begroting en het meerjarenperspectief is het financieel perspectief tot en met de Voorjaarsnota 2014. De Begroting 2015 en de meerjarenraming 2015-2018 zijn opgebouwd op basis van de vastgestelde meerjarenraming 2014-2017, de Voorjaarsnota 2014, de Kadernota 2015-2018 en de Meicirculaire 2014. Voor de ontwikkeling van de financiële ruimte wordt verwezen naar het overzicht in het Budgettair kader aan het begin van dit boekwerk. Bij het opstellen van de begroting is verder onder andere rekening gehouden met de onderstaande uitgangspunten.

2.2 Indexering

Indexering investeringen infrastructuur

Investeringen in de infrastructuur worden geïndexeerd met de zogeheten IBOI-index van het Centraal Planbureau (CPB). IBOI staat voor Index Bruto Overheidsinvesteringen.

Het CPB verwacht voor 2015 een IBOI van 1,25%.

Indexering van materiële budgetten

De materiële budgetten worden geïndexeerd met de zogeheten consumentenprijzenindex (CPI) van het CPB. Hierop wordt een neerwaartse correctie toegepast van 0,5%. Voor 2015 verwacht het CPB in de juni-raming een CPI van 1,5%. Toe­passing hiervan betekent compensatie van de materiële budgetten met 1%. In afwijking hiervan worden de materiële budgetten voor beheer en onderhoud van infrastructuur geïndexeerd met IBOI.

Indexering van gesubsidieerde instellingen

Gesubsidieerde instellingen worden gecompenseerd voor een deel materiële en een deel personele lasten. Hiervoor wordt voor 30% van het subsidiebedrag de CPI (1,5%) gebruikt en voor 70% een index met betrekking tot loonkosten van het CPB (2,0%). Toepassing hiervan betekent compensatie van de gesubsidieerde instellingen met 1,9%.

Indexering van de omgevingsdiensten

In de besturen van de omgevingsdiensten zijn besluiten genomen over de wijze van indexatie binnen de betreffende gemeenschappelijke regelingen. De bijdrage aan de omgevingsdiensten Midden-Holland en West-Holland worden geïndexeerd met 1,4%. De bijdrage aan de materiële lasten van omgevingsdienst Haaglanden wordt geïndexeerd met 1,3%. De bijdragen aan de omgevingsdiensten DCMR en OZHZ worden niet geïndexeerd.

2.3 Rente

De rentelasten vloeien voort uit de meerjarige ontwikkeling van de financieringsbehoefte en de (teruglopende) eigen financieringsmiddelen. Voor 2015 is bij de berekening van het te hanteren rentepercentage op investeringen rekening gehouden met de volgende vier rentepercentages:

Rentepercentage voor lang geld

1,18 %

Prognose marktrente  2,72 %
Feitelijke rentedruk 4,50 %
Rekenrente laatst vastgestelde begroting 3,37 %
De omrekening van deze percentages leidt tot een berekende rente van 2,94 %

2.4 Loonkosten

De loonkosten worden normatief in de begroting opgenomen. Voor iedere functieschaal is een normbedrag vastgesteld gebaseerd op 98% van het maximum van de functieschaal. Vervolgens wordt, rekening houdend met een vacatureruimte van minimaal 2%, het loonbudget bepaald op basis van 98% van de formatie x het normbedrag. Jaarlijks worden de normbedragen bijgesteld met de gevolgen van CAO-stijgingen en het werkgeversaandeel van de premies.

In de Kadernota 2013-2016 hebben Provinciale Staten incidenteel (voor de periode 2013 tot en met 2016) budget beschikbaar gesteld voor het geraamde tekort op de loonkosten als gevolg van de uitlooptoelagen en minplaatsingen. Dit is ten laste gebracht van de financiële ruimte, wat verwerkt is in de Begroting 2013. In de Kadernota 2015-2018 is gemeld dat dit structurele, maar aflopende tekort voor de jaren na 2016 nog in de begroting moet worden verwerkt. In 2017 gaat het om een bedrag van € 3,5 mln en in 2018 om € 3,2 mln. Op de lange termijn loopt dit bedrag verder terug tot € 3,0 mln in 2019 en € 2,5 mln in 2020. Na 2028 dalen de effecten onder de € 1,0 mln en na 2035 onder de € 0,1 mln. Bij deze cijfers is alleen rekening gehouden met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Mogelijke effecten van vervroegd uittreden door vrijwillige mobiliteit of gebruik van regelingen uit het Sociaal Convenant zijn niet becijferd, omdat deze niet te voorspellen zijn.

2.5 Kostenverdeling

Conform de beleidsnota Kostprijsberekening en renteberekening (Provinciale Staten besluit 6172 d.d. 28 april 2010) worden de apparaatslasten, op basis van de geraamde capaciteit inzet op taken, toegerekend aan de programma’s.

De opbouw van de organisatiekosten en de doorbelasting naar programma’s kan als volgt worden weergegeven:

Kosten

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2014 (stand NJN)

Begroting 2015

Raming 2016

Raming 2017

Raming 2018

Loonkosten

120.248

117.697

113.434

113.163

112.737

Indirecte kosten

32.549

26.077

26.588

27.356

28.192

Reserve DLG

-

3.682-

3.568-

3.398-

3.398-

Totaal te verdelen

152.797

140.092

136.454

137.122

137.531

Verdeling naar programma

 

 

 

 

 

1 Groen en Water

28.041

24.527

23.924

23.999

24.038

2 Mobiliteit en Milieu

65.632

59.342

58.495

58.847

59.002

3 Ruimte, Wonen en Economie

24.600

24.868

24.021

24.150

24.214

4 Bestuur en Samenleving

25.560

23.288

22.111

22.242

22.322

5 Integrale Ruimtelijke Projecten

114

122

115

116

116

6 Middelen

8.851

7.944

7.787

7.767

7.838

Totale verdeling

152.797

140.092

136.454

137.122

137.531

2.6 Uitkering Provinciefonds

De meerjarenraming voor de uitkering uit het Provinciefonds is gebaseerd op de Meicirculaire 2014.

Hierin zijn zowel de meerjarige ontwikkelingen aangegeven ten aanzien van de algemene uitkering als van decentralisatie-uitkeringen.

Bij het ramen van de inkomsten uit het Provinciefonds hanteert de provincie een reguliere behoedzaamheid van € 1,5 mln voor het opvangen van kleine afwijkingen in de algemene uitkering door ontwikkelingen in het accres, verdeelmaatstaven en taakmutaties. In de Kadernota is een extra behoedzaamheidsmarge van € 1,5 mln gehanteerd, vanwege onzekerheid over het nadelige effect van onderuitputting op de Rijksbegroting 2013 op het accres. Uit de Meicirculaire 2014, die de eindafrekening over 2013 bevat, blijkt deze extra behoedzaamheid niet nodig te zijn. Met ingang van 2016 wordt er een reguliere behoedzaamheid gehanteerd van € 2,0 mln.

2.7 opcenten Motorrijtuigenbelasting

Bij het ramen van de inkomsten uit de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting wordt rekening gehouden met ontwikkelingen in het wagenpark. Hierbij gaat het zowel om volume (aantallen auto's) als gewicht. Deze variabelen zijn van invloed op de inkomsten. Bij de raming wordt rekening gehouden met een behoedzaamheidsmarge van 1% om beperkte afwijkingen in volume, gewicht en dergelijke op te kunnen vangen.

In het Hoofdlijnenakkoord is ten aanzien van de opcenten opgenomen de inflatiecorrectie voor de helft achterwege te laten. Per jaar wordt bezien of de volledige correctie achterwege kan blijven, afhankelijk van het financieel perspectief. Om de lastenverhoging voor de burger te beperken is voor 2015 de verhoging van de inflatie achterwege gelaten.

2.8 Kapitaallasten

De kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijvingslasten. Bij dit onderdeel wordt nader ingegaan op:

  1. afschrijvingen;

  2. toegerekende rente;

  3. bespaarde rente.

Ad A. Afschrijvingen

Provinciale Staten hebben op 1 december 2013 de herziene nota Investeringen, waarderingen en afschrijvingen (nota IWA 2014) vastgesteld. De wijzigingen in de nota IWA hebben met ingang van Begroting 2015 gevolgen voor de afschrijvingslasten. Dit komt doordat de afschrijving op investeringen niet meer plaatsvindt op basis van de jaarlijkse netto uitgaven. Er wordt pas op de investeringen afgeschreven vanaf het jaar na afronding van de voorbereidings- of uitvoeringsfase van een project. De geraamde afschrijvingslasten zullen hierdoor de komende jaren (vanaf 2015) dalen, om later, op het moment dat de voorbereidings- of uitvoeringsfase van een project is afgerond, met pieken te stijgen. Dit betekent een verschuiving in afschrijvingslasten in jaarschijven, zoals hieronder voor de begrotingsjaren 2015 tot en met 2018 zichtbaar wordt. Op de langere termijn heeft dit geen effect op het benodigde budget. Het verschil in de afschrijvingslasten van infraprojecten en huisvesting worden gereserveerd, waardoor het effect op het begrotingssaldo nagenoeg budgettair neutraal is.

Ontwikkeling afschrijvingslasten 2015-2018, Begroting 2014 en Begroting 2015

(bedragen x € 1.000)

Begroting
2015

Raming
2016

Raming
2017

Raming
2018

Afschrijvingslasten Begroting 2014 (stand VJN, voor verwerking nota IWA)

1

Groen en Water

368

386

376

264

2

Mobiliteit en Milieu

50.382

58.300

60.969

63.698

3

Ruimte, Wonen en Economie

162

189

271

271

6

Middelen

17

17

17

16

 

Bedrijfsvoering

8.633

9.343

10.734

10.967

Totaal Begroting 2014

59.563

68.236

72.367

75.215

Afschrijvingslasten Begroting 2015

1

Groen en Water

319

319

361

298

2

Mobiliteit en Milieu

45.830

46.947

50.777

56.057

3

Ruimte, Wonen en Economie

120

120

237

237

6

Middelen

17

17

17

16

 

Bedrijfsvoering

8.491

9.086

9.899

10.609

Totaal Begroting 2015

54.777

56.489

61.292

67.217

Verschil (vrijval) Begroting 2014 - 2015

4.786

11.747

11.075

7.998

Ad B. Toegerekende rente

Kapitaallasten bestaan uit afschrijving en toegerekende rente. Over onderhanden werk wordt nog niet afgeschreven, maar er wordt wel al rente aan toegerekend. De wijze waarop de toegerekende rente wordt berekend is geregeld in de beleidsnota Kostprijs- en renteberekening. Omdat er eerder geen sprake was van onderhanden werk (investeringen werden meteen geactiveerd), is in de beleidsnota Kostprijs- en renteberekening alleen opgenomen dat er rente wordt berekend over activa. Er is daarom een technische aanvulling op deze beleidsnota nodig. Deze aanvulling is in lijn met de eerdere handelswijze en heeft geen budgettaire gevolgen. De aanvulling wordt meegenomen bij de eerstvolgende actualisatie van de beleidsnota in 2015. Vooruitlopend daarop is in deze begroting al rekening gehouden met de toerekening van rente aan onderhanden werk.

De hoogte van de toegerekende rente wordt hoofzakelijk beïnvloed door de geprognosticeerde jaarlijkse stand van de activa, het onderhanden werk en het rentepercentage. In 2014 was het berekende rentepercentage 3,37%, voor 2015 is het berekende rentepercentage 2,94%. Deze verlaging van de rente zorgt voor de volgende verlaging van de toegerekende rente ten opzichte van de Begroting 2014:

  • 2015 € 9,4 mln

  • 2016 € 14,5 mln

  • 2017 € 14,6 mln

  • 2018 € 11,8 mln

Ontwikkeling rentelasten (toegerekende rente) 2015-2018, Begroting 2014 en Begroting 2015

(bedragen x € 1.000)

Begroting
2015

Raming
2016

Raming
2017

Raming
2018

Toegerekende rente Begroting 2014 (stand VJN, voor verwerking nota IWA)

1

Groen en Water

253

261

250

245

2

Mobiliteit en Milieu

34.763

42.255

45.496

48.267

3

Ruimte, Wonen en Economie

159

182

259

250

4

Bestuur en Samenleving

0

0

0

0

6

Middelen

5

4

4

3

 

Bedrijfsvoering

5.965

6.164

6.364

6.383

Totaal Begroting 2014

41.146

48.867

52.372

55.149

Toegerekende rente Begroting 2015

1

Groen en Water

199

221

227

232

2

Mobiliteit en Milieu

24.534

27.033

27.710

35.843

3

Ruimte, Wonen en Economie

135

156

227

220

6

Middelen

666

666

665

665

 

Bedrijfsvoering

5.085

5.116

5.183

5.286

Totaal Begroting 2015

30.619

33.191

34.011

42.245

Verschil (vrijval) Begroting 2014 - 2015

10.527

15.675

18.361

12.904

Ad C. Bespaarde rente

Bespaarde rente is een baat die wordt verantwoord in programma 6 Middelen. De bespaarde rente is het verschil tussen de betaalde rente op opgenomen geldleningen en de toegerekende rente aan de activa en onderhanden werk. Zoals hierboven toegelicht, neemt de toegerekende rente ten opzichte van de Begroting 2014 af met € 10,5 mln, hoofdzakelijk als gevolg van een lager rentepercentage. De begrote rente die wordt betaald op geldleningen neemt ook af, met € 3,8 mln, omdat de rente daalt en er minder externe financiering nodig is dan bij Begroting 2014 was voorzien. Investeringen kunnen langer met eigen middelen worden gefinancierd. De bespaarde rente neemt hierdoor met € 6,7 mln af van € 14,6 mln naar € 7,9 mln.

Ontwikkeling bespaarde rente 2015-2018, Begroting 2014 en Begroting 2015

(bedragen x € 1.000)

Begroting
2015

Raming
2016

Raming
2017

Raming
2018

Bespaarde rente Begroting 2014 (stand VJN; voor verwerking nota IWA)

6

Middelen

toegerekende rente

41.146

48.867

52.372

55.149

6

Middelen

betaalde rente op leningen

-26.512

-32.968

-36.439

-38.914

Totaal Begroting 2014

14.634

15.899

15.934

16.234

Bespaarde rente Begroting 2015

6

Middelen

toegerekende rente

30.619

33.191

34.011

42.245

6

Middelen

betaalde rente op leningen

-22.723

-21.287

-25.744

-30.676

Totaal Begroting 2015

7.896

11.904

8.267

11.569

Verschil (nadeel) Begroting 2014 - 2015

-6.738

-3.995

-7.667

-4.666

2.9 Investeren, waarderen en afschrijven

Investeringen en afschrijvingen voor 2015 en verder zijn opgenomen conform de beleidsuitgangspunten zoals opgenomen in de op 11 december 2013 door Provinciale Staten vastgestelde herziene beleidsnota Investeringen, waarderingen en afschrijvingen (nota IWA 2014). Zie ook bovenstaande toelichting op de kapitaallasten.

 

2.10 Verklaring verschillen Begroting 2014 na Voorjaarsnota 2014 - Begroting 2015

(bedragen

x € 1.000)

Begroting na wijziging 2014

Begroting 2015

Verschil

 

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma 1

Doel 1.1

7.332

290

-7.042

4.943

300

-4.643

2.388

10

2.398

Doel 1.2

5.919

1.426

-4.493

14.575

1.383

-13.192

-8.657

-43

-8.700

Doel 1.3

83.629

21.198

-62.431

60.396

13.864

-46.532

23.234

-7.335

15.899

Doel 1.4

34.036

831

-33.205

58.228

26.539

-31.689

-24.192

25.708

1.516

Doel 1.5

44.905

484

-44.421

17.844

2.129

-15.714

27.062

1.646

28.707

Subtotaal

175.821

24.229

-151.592

155.986

44.215

-111.771

19.835

19.986

39.821

Programma 2

Doel 2.1

117.546

6.328

-111.219

130.719

8.673

-122.046

-13.172

2.345

-10.827

Doel 2.2

121.094

24.136

-96.957

97.086

21.888

-75.198

24.008

-2.248

21.760

Doel 2.3

89.897

78.650

-11.247

91.070

87.057

-4.013

-1.172

8.407

7.234

Doel 2.4

61.272

8.832

-52.440

50.346

 

3.700

-46.646

10.925

-5.132

5.793

Subtotaal

389.809

117.946

-271.863

369.221

121.317

-247.904

20.588

3.371

23.960

Programma 3 

Doel 3.1

15.865

578

-15.287

23.094

0

-23.094

-7.230

-578

-7.808

Doel 3.2

16.396

2.287

-14.109

2.050

0

-2.050

14.346

-2.287

12.060

Doel 3.3

26.811

2.510

-24.302

7.240

0

-7.240

19.571

-2.510

17.062

Doel 3.4

37.840

2.629

-35.212

28.088

1.500

-26.588

9.752

-1.129

8.623

Doel 3.5

3.502

115

-3.387

2.465

115

-2.350

1.037

0

1.037

Subtotaal

100.414

8.118

-92.296

62.938

1.615

-61.323

37.477

-6.503

30.974

Programma 4 

Doel 4.1

17.985

666

-17.318

17.319

625

-16.694

666

-41

625

Doel 4.2

4.710

131

-4.579

5.592

131

-5.461

-882

0

-882

Doel 4.3

132.237

118.801

-13.436

15.300

0

-15.300

116.937

-118.801

-1.865

Doel 4.4

12.627

0

-12.627

11.677

0

-11.677

950

0

950

Doel 4.5

15.169

63

-15.105

16.370

63

-16.307

-1.201

0

-1.201

Doel 4.6

5.093

0

-5.093

5.170

0

-5.170

-77

0

-77

Subtotaal

187.821

119.662

-68.159

71.428

819

-70.609

116.392

-118.843

-2.450

Programma 5 

Doel 5.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Doel 5.2

2.235

30

-2.205

0

0

0

2.235

-30

2.205

Doel 5.3

4.221

0

-4.221

0

0

0

4.221

0

4.221

Doel 5.4

243

0

-243

0

0

0

243

0

243

Doel 5.5

1.221

0

-1.221

1.552

0

-1.552

-330

0

-330

Doel 5.6

233

0

-233

856

0

-856

-623

0

-623

Subtotaal

8.153

30

-8.123

2.408

0

-2.408

5.745

-30

5.715

Programma 6 

Doel 6.1

16.794

220.530

203.736

31.413

180.366

148.954

-14.618

-40.164

-54.782

Doel 6.2

0

325.000

325.000

0

330.000

330.000

0

5.000

5.000

Subtotaal

16.794

545.530

528.736

31.413

510.366

478.954

-14.618

-35.164

-49.782

Resultaat voor bestemming

878.812

815.515

-63.298

693.393

678.333

-15.060

185.419

-137.182

48.237

Conform het BBV is er een toelichting gemaakt op de aanmerkelijke verschillen tussen de geraamde bedragen van het begrotingsjaar 2015 en de geraamde bedragen van het vorig begrotingsjaar na wijziging (Begroting 2014 na Voorjaarsnota 2014). Voor de onderstaande tabellen geldt dat een bedrag met + een voordeel is en met een - teken een nadeel is.

Hieronder worden de aanmerkelijke verschillen per programma toegelicht.

Programma 1 Groen en Water

(bedragen x € 1.000)

   

Doel

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Doel 1.1

Zuid-Holland veilig tegen overstromingen

     

Fluctuaties in de uitvoering van het project Zwakke Schakels

991

0

991

Begrotingssubsidie voor de Klimaatdijk Streefkerk

-93

0

-93

Apparaatslasten

1.559

0

1.559

Diverse aanpassingen van geringe omvang

-70

10

-60

Doel 1.2

Voldoende schoon en zoet water

 

 

 

Bijdrage PZH 2015 maatregelen getij Greveling-Volkerak

-10.000

0

-10.000

Fluctuaties in de uitvoering van het project Raingain

139

-43

96

Apparaatslasten

1.155

0

1.155

Diverse aanpassingen van geringe omvang

49

0

49

Doel 1.3

Toename recreatie in het groen binnen de provincie

     

Fluctuaties in de uitvoering van het uitvoeringsprogramma Groen

12.755

-718

12.037

Fluctuaties in de uitvoering van PMR-projecten

6.613

-6.616

-3

Frictiekosten Toekomstig beheer Recreatiegebieden

1.500

0

1.500

Fluctuaties in de inrichting recreatiegebieden

1.491

0

1.491

Apparaatslasten

702

0

702

Diverse aanpassingen van geringe omvang

173

0

173

Doel 1.4

Behoud van biodiversiteit

 

 

 

Fluctuaties in (particulier, SNL en SKNL) natuurbeheer

-2.965

3.100

135

Fluctuaties in de uitvoering van het uitvoeringsprogramma Groen

-6.650

8.000

1.350

Grondopbrengsten verkopen BBL-gronden

-14.639

14.639

0

Fluctuaties in de uitvoering van de Natura 2000 beheerplannen en beheermaatregelen PAS Natura 2000

138

-30

108

Apparaatslasten

-450

0

-450

Diverse aanpassingen van geringe omvang

374

0

374

Doel 1.5

Ontwikkeling en behoud waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

 

 

 

Fluctuaties in de uitvoering van het uitvoeringsprogramma Groen

230

0

230

Fluctuaties in de uitvoering van het programma IODS

17.324

2.000

19.324

Fluctuaties in de uitvoering van het project Hof van Delfland

439

-289

150

Fluctuaties in de uitvoering van de nota ruimte projecten Veenweide en Greenports

7.592

0

7.592

Fluctuaties in de uitvoering van Glastuinbouw (sanering verspreid glas)

484

0

484

Apparaatslasten

349

0

349

Diverse aanpassingen van geringe omvang

645

-65

580

Saldo

 

19.835

19.986

39.821

Programma 2 Mobiliteit en Milieu

(bedragen x € 1.000)

   

Doel

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Doel 2.1

Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur

 

 

 

Verschuiving investering naar exploitatie (incidenteel/structureel)

-5.000

8.036

3.036

Extra exploitatiemiddelen nieuw areaal/indexatie/zakelijke lasten

-2.578

0

-2.578

Fluctuaties in baten en lasten beheer en onderhoud exploitatie

6.689

-5.691

998

Inzet reserves voor uitvoering MPI

-6.049

0

-6.049

Apparaatslasten

-2.135

0

-2.135

Kapitaallasten

-4.099

0

-4.099

Doel 2.2

Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

 

 

 

Uitvoeren project maatregelen bereikbaarheid verkeersveiligheid

Kaderbesluit Infra (inzet reserve in 2014)

9.626

2.645

12.271

Verbeteren bereikbaarheid verkeersveiligheid

-331

24

-307

Uitvoeren maatregelen ketens goederenvervoer en logistiek

1.867

-4.918

-3.051

Kapitaallasten

7.975

0

7.975

Apparaatslasten

5.136

0

5.136

Diverse aanpassingen van geringe omvang

-265

0

-265

Doel 2.3

Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod

 

 

 

 

Aanwending HOV-net

0

7.383

7.383

Indexering OV

-1.412

1.000

-412

Ontwikkeling kennislijn

-350

-350

-700

Structurele verlaging bedrijfsvervoer

280

0

280

Tarievenbeleid in verband met ontbreken begrotingsopgave

340

0

340

Regionale OV-concessies en contracten

-234

234

0

Structurele verlaging OV-beleid

100

0

100

Apparaatslasten

-346

0

-346

Diverse aanpassingen van geringe omvang

450

139

589

Doel 2.4

Een beter leefmilieu met milieu met minder hinder

     

Luchtkwaliteit

4.750

-3.900

850

Externe veiligheid

5.171

-1.051

4.120

Geluidshinder

13

0

13

Kaders stellen en provincie vertegenwoordigen inzake milieuaspecten en aansturen van milieudiensten

340

-480

-140

Beschermen en bewaken van het milieu in alle regio's van Zuid-Holland

-13

300

287

Apparaatslasten

663

0

663

Diverse aanpassingen van geringe omvang

0

1

1

Saldo

 

20.588

3.371

23.960

Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie

(bedragen x € 1.000)

   

Doel

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Doel 3.1

Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit

 

 

 

Sanering glastuinbouw

509

0

509

Gebiedsprofielen

100

0

100

Bijdrage Grondbank

-1.664

0

-1.664

Duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder

-4.893

0

-4.893

Prijscompensatie programma 3

-178

0

-178

Programmamanagement Zuidplaspolder

-300

0

-300

Aanpassen IRP Deltapoort

626

-578

48

Apparaatslasten

-1.505

0

-1.505

Diverse aanpassingen van geringe omvang

75

0

75

Doel 3.2

Vraag en aanbod aan woningen in balans

 

 

 

Kasritme ISV-2

1.312

-1.312

0

Kasritme ISV-3

12.650

-974

11.676

Apparaatslasten

384

0

384

Doel 3.3

Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

 

 

 

Waterbodemsanering NAF-terrein Alphen aan den Rijn

-600

0

-600

Herijking uitgaven bodemsanering Voorjaarsnota

18.677

0

18.677

Herijken project Hollandsche IJssel

1.297

-2.510

-1.213

Apparaatslasten

196

0

196

Doel 3.4

Een sterkere regionale economie

 

 

 

Minder uitgaven in 2015 bij Herstructurering Bedrijventerreinen dan in 2014

5.006

0

5.006

Minder inkomsten en uitgaven in 2015 bij Clusterregeling Z-H dan in 2014 (afrondingsfase)

2.250

-2.250

0

Extra lasten voor overcommittering niet voorzien in 2015

2.900

0

2.900

Minder uitgaven in 2015 voor Pieken in de Delta dan in 2014 (afrondingsfase)

618

0

618

Extra uitgaven Voordelta Maasvlakte 2 in 2015 (project Ridderstee)

-1.121

1.121

0

Apparaatslasten

-603

0

-603

Diverse aanpassingen van geringe omvang

702

0

702

Doel 3.5

Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland

 

 

 

Minder lasten inzake warmte- en windenergiebeleid

890

0

890

Green Deal (sanering asbestdaken)

-136

0

-136

Apparaatslasten

258

0

258

Diverse aanpassingen van geringe omvang

25

0

25

Saldo

 

37.477

-6.503

30.974

Programma 4 Bestuur en Samenleving

(bedragen x € 1.000)

   

Doel

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Doel 4.1

Krachtige en slanke provincie

 

 

 

Incidentele lasten Statenverkiezingen 2015

-338

0

-338

Stimulering door de provincie van intensievere samenwerking c.q. fusies tussen gemeenten

-100

0

-100

Apparaatslasten

1.185

0

1.185

Diverse aanpassingen van geringe omvang

-81

-41

-122

Doel 4.2

Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur

 

 

 

Intensiveren van het financieel toezicht op gemeenten

-100

0

-100

Apparaatslasten

-782

0

-782

Doel 4.3

Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg

 

 

 

De provinciale taken op basis van de Wet op de jeugdzorg (Wjz) vervallen bij invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015 met uitzondering van de afwikkelingstaken

118.801

-118.801

0

Door het Rijk in 2014 toegekende middelen voor invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg zijn vervallen

150

0

150

Boekjaarsubsidies met betrekking tot uitbreiding aanbod jeugdzorg en Zuid-Hollands aanbod

-3.263

0

-3.263

Apparaatslasten

1.249

0

1.249

Doel 4.4

Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers

 

 

 

Bezuinigingen op subsidies stichting Zorgbelang, stichting JSO-Jeugd, stichting JSO-Wmo en stichting Tympaan

1.000

0

1.000

Apparaatslasten

-60

0

-60

Diverse aanpassingen van geringe omvang

10

0

10

Doel 4.5

Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

 

 

 

Fluctuaties in de lasten subsidieverplichtingen 2014 vanuit het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2013 en 2014 en de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

-400

0

-400

Apparaatslasten

-802

0

-802

Doel 4.6

Mediavoorzieningen met een goed bereik

 

 

 

Boekjaarsubsidie Probiblio

-93

0

-93

Apparaatslasten

15

0

15

Saldo

 

116.392

-118.843

-2.450

Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten

(bedragen x € 1.000)

   

Doel

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Doel 5.2

Integrale en duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder: bedrijventerreinen, woningbouw en glastuinbouw met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur en groen

 

 

 

IRP Zuidplaspolder is met ingang van 1 januari 2015 geen IRP meer

2.235

-30

2.205

Doel 5.3

Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone: herstructurering van bedrijventerreinen met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur

 

 

 

IRP Oude Rijnzone is met ingang van 1 januari 2015 geen IRP meer

4.221

0

4.221

Doel 5.4

Integrale ontwikkeling Zuidvleugel Zuid: gericht op economische vitaliteit en verbeterde leefomgeving

 

 

 

IRP Zuidvleugel Zuid is met ingang van 1 januari 2015 geen IRP meer

254

0

254

Apparaatslasten

-11

 

-11

Doel 5.5

Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree-Overflakkee

 

 

 

Hogere projectmanagement kosten IRP Goeree-Overflakkee

-317

0

-317

Apparaatslasten

-13

 

-13

Doel 5.6

Integrale projecten algemeen

 

 

 

Programma managementkosten IRP

-623

0

-623

Saldo

 

5.745

-30

5.715

Programma 6 Middelen

(bedragen x € 1.000)

   

Doel

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Doel 6.1

Financieel gezonde huishouding

 

 

 

Ontwikkelingen Provinciefonds

0

-59.168

-59.168

Precario en leges

0

200

200

Rentegeldleningen < 1 jaar

0

-200

-200

Bespaarde rente

-22.723

19.004

-3.719

Apparaatskosten APP

10.084

0

10.084

Kapitaallasten taak 61001

-9.586

0

-9.586

Vrijval subsidie en materiële lasten

-300

0

-300

Taakstelling en reserveringen

7.907

0

7.907

Doel 6.2

Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau

 

5.000

5.000

Saldo

 

-14.618

-35.164

-49.782

2.11 Verklaring verschillen Jaarrekening 2013 - Begroting 2015

(bedragen

x € 1.000)

Jaarrekening 2013

Begroting 2015

Verschil

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma 1

Doel 1.1

5.536

439

-5.097

4.943

300

-4.643

593

-139

454

Doel 1.2

5.751

2.208

-3.543

14.575

1.383

-13.192

-8.824

-825

-9.649

Doel 1.3

78.231

126.483

48.252

60.396

13.864

-46.532

17.835

-112.619

-94.784

Doel 1.4

36.370

18.147

-18.223

58.228

26.539

-31.689

-21.858

8.392

-13.466

Doel 1.5

25.101

17.527

-7.574

17.844

2.129

-15.714

7.257

-15.397

-8.140

Subtotaal

150.989

164.803

13.814

155.986

44.215

-111.771

-4.997

-120.588

-125.585

Programma 2

Doel 2.1

105.400

4.727

-100.673

130.719

8.673

-122.046

-25.319

3.945

-21.374

Doel 2.2

124.519

20.319

-104.200

97.086

21.888

-75.198

27.433

1.570

29.003

Doel 2.3

79.581

67.052

-12.528

91.070

 

87.057

-4.013

-11.489

20.004

8.515

Doel 2.4

75.914

20.474

-55.440

50.346

3.700

-46.646

25.568

-16.774

8.794

Subtotaal

385.414

112.572

-272.841

369.221

121.317

-247.904

16.193

8.745

24.938

Programma 3 

Doel 3.1

12.015

275

-11.740

23.094

0

-23.094

-11.080

-275

-11.355

Doel 3.2

13.759

-1.729

-15.488

2.050

0

-2.050

11.709

1.729

13.439

Doel 3.3

16.186

4.048

-12.138

7.240

0

-7.240

8.946

-4.048

4.898

Doel 3.4

49.018

981

-48.037

28.088

1.500

-26.588

20.930

519

21.449

Doel 3.5

2.060

73

-1.987

2.465

115

-2.350

-405

42

-363

Subtotaal

93.038

3.648

-89.390

62.938

1.615

-61.323

30.101

-2.033

28.068

Programma 4 

Doel 4.1

16.782

864

-15.918

17.319

625

-16.694

-537

-239

-776

Doel 4.2

5.060

0

-5.060

5.592

131

-5.461

-532

131

-401

Doel 4.3

129.322

121.830

-7.492

15.300

0

-15.300

114.022

-121.830

-7.808

Doel 4.4

13.290

0

-13.290

11.677

0

-11.677

1.613

0

1.613

Doel 4.5

14.365

109

-14.255

16.370

63

-16.307

-2.005

-46

-2.051

Doel 4.6

24.598

0

-24.598

5.170

0

-5.170

19.427

0

19.427

Subtotaal

203.416

122.803

-80.613

71.428

819

-70.609

131.987

-121.984

10.004

Programma 5 

Doel 5.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Doel 5.2

2.218

42

-2.176

0

0

0

2.218

-42

2.176

Doel 5.3

13.412

1

-13.411

0

0

0

13.412

-1

13.411

Doel 5.4

324

0

-324

0

0

0

324

0

324

Doel 5.5

768

0

-768

1.552

0

-1.552

-784

0

-784

Doel 5.6

0

0

0

856

0

-856

-856

0

-856

Subtotaal

16.722

43

-16.679

2.408

0

-2.408

14.314

-43

14.271

Programma 6 

Doel 6.1

9.600

194.208

184.608

31.413

180.366

148.954

-21.812

-13.842

-35.654

Doel 6.2

0

305.347

305.347

0

330.000

330.000

0

24.653

24.653

Subtotaal

9.600

499.556

489.956

31.413

510.366

478.954

-21.812

10.811

-11.002

Resultaat voor bestem­ming

859.179

903.425

44.246

693.393

678.333

-15.060

165.786

-225.092

-59.306

Conform het BBV wordt er een toelichting gegeven op de aanmerkelijke verschillen tussen Begroting 2015 en de Jaarrekening 2013. Voor de onderstaande tabellen geldt dat een bedrag met + een voordeel is en met een - teken een nadeel is.

Hieronder worden de aanmerkelijke verschillen per programma toegelicht.

Programma 1 Groen en Water

(bedragen x € 1.000)

   

Doel

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Doel 1.1

Zuid-Holland veilig tegen overstromingen

 

 

 

Fluctuaties in de uitvoering van het Waterveiligheidsbeleid (inclusief Begrotingssubsidie Klimaatdijk Streefkerk)

-302

0

-302

Apparaatslasten

1.085

0

1.085

Diverse aanpassingen van geringe omvang

-190

-139

-330

Doel 1.2

Voldoende schoon en zoet water

 

 

 

Bijdrage PZH 2015 maatregelen getij Greveling-Volkerak

-10.000

0

-10.000

Fluctuaties in de uitvoering van het project Raingain

127

-28

100

Fluctuaties in de uitvoering van Synergieprojecten Water

153

-804

-651

Apparaatslasten

653

0

653

Diverse aanpassingen van geringe omvang

242

7

249

Doel 1.3

Toename recreatie in het groen binnen de provincie

 

 

 

Fluctuaties in de uitvoering van het uitvoeringsprogramma Groen

20.771

-36.624

-15.853

Vrijval OVP ILG (naar reserve Decentralisatie-akkoord Natuur)

0

-78.994

-78.994

Fluctuaties in de uitvoering van PMR-projecten

-3.804

3.872

67

Fluctuaties in de bedrijfsvoering G.Z-H

633

-90

544

Apparaatslasten

1.055

0

1.055

Diverse aanpassingen van geringe omvang

-819

-783

-1.603

Doel 1.4

Behoud van biodiversiteit

 

 

 

Fluctuaties in (particulier, SNL en SKNL) natuurbeheer

-4.179

-7.769

-11.948

Fluctuaties in de uitvoering van het uitvoeringsprogramma Groen

-1.544

2.845

1.301

Grondopbrengsten verkopen BBL-gronden

-14.639

14.639

0

Fluctuaties in de uitvoering van de Natura 2000 beheerplannen en beheermaatregelen PAS Natura 2000

-1.949

-638

-2.587

Apparaatslasten

-188

0

-188

Diverse aanpassingen van geringe omvang

640

-685

-44

Doel 1.5

Ontwikkeling en behoud waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

 

 

 

Fluctuaties in de uitvoering van het programma IODS

-4.392

2.000

-2.392

Fluctuaties in de uitvoering van het uitvoeringsprogramma Groen

-1.136

-337

-1.472

Fluctuaties in de uitvoering van het project Hof van Delfland

488

-280

207

Fluctuaties in de uitvoering van de nota ruimte projecten Veenweide en Greenports

11.180

-16.767

-5.587

Apparaatslasten

530

0

530

Diverse aanpassingen van geringe omvang

587

-13

574

Saldo

 

-4.997

-120.588

-125.585

Programma 2 Mobiliteit en Milieu

(bedragen x € 1.000)

   

Doel

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Doel 2.1

Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur

 

 

 

Verschuiving investering naar exploitatie (incidenteel/structureel)

-15.000

8.036

-6.964

Extra exploitatiemiddelen nieuw areaal/indexatie/zakelijke lasten

-3.078

0

-3.078

Fluctuaties in baten en lasten beheer en onderhoud exploitatie

7.187

-4.091

3.096

Inzet reserves voor uitvoering MPI

-6.049

0

-6.049

Apparaatslasten

-612

0

-612

Kapitaallasten

-7.767

0

-7.767

Doel 2.2

Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

 

 

 

Uitvoeren van projecten/maatregelen voor bereikbaarheid en verkeersveiligheid (MPI). De afwijking is vooral het gevolg van de verwerking van het Kaderbesluit Infra, waarin is besloten € 75,2 mln uit de reserves in te zetten om projecten ten laste van de exploitatiemiddelen te kunnen uitvoeren.

18.863

1.665

20.528

Uitvoeren van projecten/maatregelen voor ketens en keuzes voor goederenvervoer en logistiek

1.645

904

2.549

Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen voor het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid

-1.288

-1.000

-2.288

Kapitaallasten

6.526

0

6.526

Apparaatslasten

1.930

0

1.930

Diverse aanpassingen van geringe omvang

-243

1

-242

Doel 2.3

Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod

 

 

 

De afwijking is als gevolg van het vrijgeven van de reserve impuls openbaar vervoer

-10.418

19.769

9.351

Regionale OV-concessies en contracten

-235

235

0

Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen voor regionaal openbaar vervoer

-303

0

-303

Apparaatslasten

-533

0

-533

Doel 2.4

Een beter leefmilieu met milieu met minder hinder

 

 

 

Uitvoeren maatregelen voor beheersbaar houden, saneren en voorkomen van externe veiligheidsknelpunten

4.356

-443

3913

Geluidshinder

72

0

72

Luchtkwaliteit

14.429

-14.936

-507

Bewaken milieus in alle regio's (Vvgb-taken naar gemeenten)

3.571

-779

2.792

Kaders stellen en provincie vertegenwoordigen inzake milieuaspecten en aansturen van milieudiensten

209

-560

-351

Luchtvaartterreinen

50

-56

-6

Apparaatslasten

3.125

0

3.125

Diverse aanpassingen van geringe omvang

-244

-0

-244

Saldo

 

16.193

8.745

24.938

Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie

(bedragen x € 1.000)

   

Doel

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Doel 3.1

Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit

     

Bijdrage Grondbank

-1.664

0

-1.664

Aanpassen IRP Deltapoort

0

-275

-275

Duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder

-4.893

0

-4.893

Prijscompensatie programma 3

-178

0

-178

Programmamanagement Zuidplaspolder

-300

0

-300

Apparaatslasten

-3.858

0

-3.858

Diverse aanpassingen van geringe omvang

-187

0

-187

Doel 3.2

Vraag en aanbod aan woningen in balans

 

 

 

ISV3

11.067

1.735

12.802

Apparaatslasten

687

0

687

Diverse aanpassingen van geringe omvang

-45

-6

-51

Doel 3.3

Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

 

 

 

Mutatie gelden bodemsanering

7.286

-343

6.943

Mutatie project Hollandsche IJssel

-285

-2.922

-3.207

Waterbodem NAF-terrein Alphen aan den Rijn

-600

0

-600

Bedrijvenregeling

783

-783

0

Apparaatslasten

1.762

0

1.762

Doel 3.4

Een sterke regionale economie

 

 

 

Minder kosten voor Herstructurering Bedrijventerreinen als gevolg van fluctuaties in kasritmes

5.673

0

5.673

Alternatieve locatie Hoeksche Waard, in 2013 is een fors bedrag beschikbaar gesteld

17.838

0

17.838

Minder kosten voor projecten uit hoofde van ‘Pieken in de Delta’

1.289

0

1.289

Meer kosten vanuit het Schaalsprongprogramma ten opzichte van 2013

-2.965

0

-2.965

Geen bijdrage van derden meer voor Clusterregeling Z-H

0

-469

-469

Kosten Voordelta Tweede Maasvlakte (project Ridderstee in 2015)

-1.054

1.054

0

Apparaatslasten

167

0

167

Diverse aanpassingen van geringe omvang

-18

-66

-84

Doel 3.5

Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland

 

 

 

Minder lasten inzake warmte- en windenergiebeleid

474

0

474

Meer budget voor Green Deal in 2015 (sanering asbestdaken)

-901

0

-901

Apparaatslasten

194

0

194

Diverse aanpassingen van geringe omvang

-172

42

-130

Saldo

 

30.101

-2.033

28.068

Programma 4 Bestuur en Samenleving

(bedragen x € 1.000)

   

Doel

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Doel 4.1

Krachtige en slanke provincie

 

 

 

Verkiezingen 2015

-125

0

-125

Kosten IPO

-244

-133

-377

Meer kosten in 2015 voorzien voor Europese netwerken

-394

0

-394

Meer kosten in 2015 voorzien voor onderwerp Relatie provincie en regio’s

-215

0

-215

Meer kosten in 2015 voorzien voor onderwerp Bestuurlijke Vernieuwing

-125

0

-125

Kosten Gedeputeerde Staten, in 2013 is het budget beperkt aangesproken

-172

0

-172

Apparaatslasten

971

0

971

Diverse aanpassingen van geringe omvang

-233

-106

-339

Doel 4.2

Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur

 

 

 

Apparaatslasten

-505

0

-505

Diverse aanpassingen van geringe omvang

-27

131

104

Doel 4.3

Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg

 

 

 

De provinciale taken op basis van de Wet op de jeugdzorg (Wjz) vervallen bij invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015 met uitzondering van de afwikkelingstaken

121.830

-121.830

0

Meer budget in 2015 voor Transitie Jeugdzorg, in verband met overgang naar gemeenten in 2015

-4.294

0

-4.294

Boekjaarsubsidies met betrekking tot uitbreiding aanbod jeugdzorg en Zuid-Hollands aanbod

-3.263

0

-3.263

Meer budget voor Zuid-Hollands aanbod jeugdhulpverlening

-901

0

-901

Hoger budget in 2015 voor Kwetsbare jongeren

-642

0

-642

Hoger budget in 2015 voor Innovatie preventief jeugdbeleid

-1.643

0

-1.643

Minder budget in 2015 voor Regionale Agenda Samenwerking regio’s (RAS)

1.810

0

1.810

Apparaatslasten

830

0

830

Diverse aanpassingen van geringe omvang

295

0

295

Doel 4.4

Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers

 

 

 

Bezuinigingen op subsidies stichting Zorgbelang, stichting JSO-Jeugd, stichting JSO-Wmo en stichting Tympaan

2.027

0

2.027

Apparaatslasten

-525

0

-525

Diverse aanpassingen van geringe omvang

110

0

110

Doel 4.5

Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

 

 

 

Bezuinigingen op subsidies culturele sector (onder andere Kunstgebouw, Kastelenstichting)

1.392

0

1.392

Onderwerp Erfgoedlijnen en rijksmonumenten (ingevoerd per 2014)

-2.673

0

-2.673

Extra budget opdrachten Erfgoed en Ruimte

-369

0

-369

Extra budget molens

-157

0

-157

Apparaatslasten

-315

0

-315

Diverse aanpassingen van geringe omvang

118

-46

72

Doel 4.6

Mediavoorzieningen met een goed bereik

 

 

 

Stopzetten subsidie Regionale omroepen

19.454

0

19.454

Extra budget bibliotheken

-94

0

-94

Apparaatslasten

65

0

65

Saldo

 

131.987

-121.984

10.004

Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten

(bedragen x € 1.000)

   

Doel

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Doel 5.2

Integrale en duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder: bedrijventerreinen, woningbouw en glastuinbouw met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur en groen

 

 

 

Zuidplaspolder is met ingang van 1 januari 2015 geen IRP meer

2.218

-42

2.176

Doel 5.3

Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone: herstructurering van bedrijventerreinen met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur

 

 

 

Oude Rijnzone is met ingang van 1 januari 2015 geen IRP meer

13.412

-1

13.411

Doel 5.4

Integrale ontwikkeling Zuidvleugel Zuid: gericht op de economische vitaliteit en verbeterde leefomgeving

 

 

 

Zuidvleugel Zuid is met ingang van 1 januari 2015 geen IRP meer

332

 

332

Apparaatslasten

-8

 

-8

Doel 5.5

Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree-Overflakkee

 

 

 

Hogere projectmanagement kosten IRP Goeree-Overflakkee

-732

 

-732

Apparaatslasten

-52

 

-52

Doel 5.6

Integrale projecten algemeen

 

 

 

Programma managementkosten IRP

-856

 

-856

Saldo

 

14.314

-43

14.271

Programma 6 Middelen

(bedragen x € 1.000)

   

Doel

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Doel 6.1

Financieel gezonde huishouding

 

 

 

Provinciefonds

0

-36.227

-36.227

Bespaarde rente

-22.723

24.147

1.424

Dividend deelnemingen

0

-265

-265

Precario & leges

1

320

321

Rente geldleningen > 1 jaar

24

-560

-536

Rentebaten hypothecaire geldleningen

0

20

20

Verkoop verspreide eigendommen

102

-380

-278

Verkoop voormalige dienstwoningen

25

-325

-300

Verkoop voormalige steunpunten

11

-529

-518

Voorzieningen

0

-36

-36

Apparaatslasten APP

8.775

0

8.775

Taakstellingen en reserveringen

561

0

561

Kapitaaldienst afdeling Financiële en Juridische Zaken

3

0

3

Kapitaaldienst deelnemingen

477

0

477

Kapitaallasten overig

2

0

2

Kapitaallasten taak 61001

-9.609

0

-9.609

Overig

205

-7

198

Niet verdeelde apparaatslasten

-139

0

-139

Vrijval subsidies en materiële middelen

473

0

473

Doel 6.2

Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau

0

24.653

24.653

Saldo

 

-21.812

10.811

-11.002