12.Renterisico

12.

Renterisico

Omschrijving

De provincie trekt langlopende leningen aan om in de eigen financieringsbehoefte te voorzien.

De financieringsbehoefte zal de komende jaren naar verwachting toenemen door de afloop van bestaande leningen, de omvang van voorgenomen investeringen (met name mobiliteit) en de afname van eigen financieringsmiddelen (door de geraamde benutting van reserves en voorzieningen). De jaarlijkse kosten van de financieringsbehoefte (rentelasten) worden bepaald door de omvang van de bestaande leningenportefeuille, de financieringsbehoefte als gevolg van voorgenomen investeringen en de van toepassing zijnde rentetarieven.

Impact

In 2014 heeft zich geen renterisico voorgedaan omdat gedurende het verslagjaar voldoende liquiditeiten beschikbaar waren. Gezien de voorgenomen investeringen van Zuid-Holland zal er naar verwachting in 2015 weer een financieringsbehoefte ontstaan. De huidige marktrente met historisch lage tarieven, maakt dat de provincie Zuid-Holland gevoelig is voor rentestijgingen. Bij een netto jaarlijkse financieringsbehoefte van circa € 200,0 mln en een stijging van de rente van 1% bedraagt de toename van de rentelasten jaarlijks circa € 2,0 mln.

Maatregelen

Via het zogeheten renteomslagpercentage worden de rentelasten toegerekend aan de programma’s waarvoor sprake is van een financieringsbehoefte. Voor veruit het grootste deel betreft dit programma 2 (mobiliteit). Het renteomslagpercentage wordt berekend op basis van de uitgangspunten van de door Provinciale Staten vastgestelde beleidsnota kostprijs- en renteberekening (de ontwikkeling van de geld- en kapitaalmarktrente is een van de factoren die hierbij wordt meegenomen). Verder wordt de financieringsbehoefte periodiek meerjarig bepaald en wordt beoordeeld of incidenteel dan wel structureel tot afdekking van het renterisico dient te worden overgegaan.

Status

Zie omschrijving.